ประวัติความเป็นมา


การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2550 - ปัจจุบัน

The development of the the Lower North Science Park,. year Naresuan University 2550 - present

 

      สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการโอนความรับผิดชอบการจัดตั้งและบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มหาวิทยาลัยและ/หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ และเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้จัดตั้งและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโดยแยกออกจากงบประมาณปกติของหน่วยงาน

      According to the government cabinet resolution on the implementation of national science parks, it has approved the transfer of the responsibility for the establishments and management of each science park in Thailand to local universities and/or the university’s network. The cabinet has also approved that the budget allocated for the operation of the regional science park, will be separated from the regular budget of the university.

      การเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี จึงทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมงานวิจัย พัฒนา บ่มเพาะ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการผลิตของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนฐานความรู้ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว.ท) ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ต้องมีการยุบตัวลงและโอนความรับผิดชอบให้มหาวิทยาลัยและ/หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ

      Following the government’s resolution, the Northern Science Parks are now under the implementation of the local universities and/or the university’s networks, including the Lower North Science Parks, which is run by Naresuan University. Generally, the primary mission of the Northern Science Parks is to be a research center and incubator for the development in science and technology. This includes the transfer of knowledge in science and technology, which is needed to improve the competitiveness and productivity of the business sectors and industries in the North of Thailand. Furthermore, the link between education, and the research and development sectors is focused to promote an economic growth based on knowledge together with the enterprises in the area. These aims are under the government’s strategy - the development of science and technology cooperated with educational institutions – in order to extend the service of science and technology throughout and cover all areas.

      มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.) ตาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (อวน.คล.)” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 6 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เพื่อร่วมกันดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 

       Naresuan University (NU) is one of a network of science parks in the lower northern area followed by “the cooperative agreement to establish the Northern Science Park (NSP) in the lower northern area called “the Lower Northern Science Park (LNSP)”, from an agreement between the Institute of Science and Technology of Thailand and Naresuan University. In addition, Naresuan University has signed, academic cooperatives and memorandum of understandings with six other higher education institutions in the lower North; Kamphaeng Phet Rajabhat University, Phetchabun Rajabhat University, Phibulsongkram Rajabhat University, Uttaradit Rajabhat University, Nakhon Sawan Rajabhat University and Rajamangala University of Technology Lanna (Phitsanulok’s district). All universities have joined to implement the Lower Northern Science by: supporting and promoting the development of the capacity of science and technology between industries and local small companies; strengthen the competitiveness of the industries to greater heights within the economic knowledge base for industries benefit.

      การจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร” อย่างเป็นรูปแบบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์รวมงานวิจัย พัฒนา บ่มเพาะ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและภายในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา บ่มเพาะ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีเป้าหมายที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” (Research University) อันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2560 อีกด้วย

       Establishing completely the “Lower Northern Science Park, Naresuan University” is extremely important because does not only follow the government cabinet resolution but also promotes and encourages the development of research centers, incubation centers and the transfer of knowledge in science and technology field, which will result in the development of industry and community enterprises. Therefore, the Lower Northern Science Park, Naresuan University, is a hub for financial support to the researchers at Naresuan University and the university networks in lower north of Thailand, who have the knowledge in aiding the development of products. The researchers prepare and do the research projects to develop scientific and technological knowledge and transfer this knowledge to industry and enterprise communities. It also supports the policies of Naresuan University, which has goal to be a “Research University” ranked one out of ten research universities in Thailand by the year 2017.

  •  ปี 2550-2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (อวน.คล.) ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
  • In 2007-2011, Naresuan University operates the Lower Northern Science Park under the Institute of Science and Technology of Thailand by collaborating with institutions of higher education in the lower northern region.
  • ปี 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรองรับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ในปี 2556 ภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • In 2012, Naresuan University established the Lower Northern Science Park to support the implementation of the national science park. In 2012, the Lower Northern Science Park, Naresuan University work under the Office of the Secretary of the Board of the Science Park, Ministry of Science and Technology, following the resolution of the government cabinet.
  • ปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอ โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พ.ศ.2556-2558 จะได้รับกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการในวงเงิน 8,642 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นงบอุดหนุนผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • In 2013, the government cabinet passed a resolution on May 29, 2012 approving in principle the approach to promote the science park, according to the proposal of the Ministry of Science and Technology by the Northern, Northern East and Southern Science Parks. From 2013 to 2015, budget framework will be implemented in a budget allocation amounting to 8,642 million Baht through the Ministry of Science and Technology.