บุคลากร


   
  ผศ.ดร.อัษฎางค์  พลนอก
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง
เบอร์ภายใน : 8888
 
 

 
  ดร. อุปถัมภ์ นาครักษ์  
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง
เบอร์ภายใน : 8760
 
Dr.Gareth Michael Ross
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมโพลิเมอร์
เบอร์ภายใน : 8721

นางสาวณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 8725

นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8719

นางสาวธนิดา พงษ์พิชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8721

นางสาว วิภา เพิ่มผลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8728

นายพีระพงษ์ สินมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8723

นางสาวภิญญาดา พรมสีนอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8720

นางสาวมนทิรา มีขำ
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 8727

นางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้ว
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 8726

 

นางสาวณัฐธิดา แดงทองดี
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 8723

 

นางสาวหนึ่งฤทัย สุ่นเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 8720