ข่าวประชาสัมพันธ์ : NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)


     การประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร “NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)” เป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นิสิตทำการพัฒนา   ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล   ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับนิสิตในการพัฒนาความรู้     สู่การเป็น นักวิจัยระดับอาชีพต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเป็นเตรียมพร้อมด้านการศึกษา และเศรษฐกิจของไทย

     ในการนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (Sci.Park@NU) จึงได้จัดโครงการ  NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest) เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองนโยบายองรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณภิญญดา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Lower Northern Science Park Naresuan University) 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05 5596 8720
 
สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและกำหนดการได้ที่ ลิงก์ด้านลา่งนี้
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2560