ข่าวประชาสัมพันธ์ : อวน.ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-research) ประจำปีงบประมาณ 2561


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร (อวน.)
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-research) ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จำนวน 1 ชุด
โดยมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเรียนถึงอธิการบดี
และส่งไฟล์มาทาง e-mail: aemorns9@gmail.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณเอมอร  สารเถื่อนแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Lower Northern Science Park Naresuan University) 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05 5596 8726 โทรสาร 05 596 8724
Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ aemorns9@gmail.com
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 2560