ข่าวประชาสัมพันธ์ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (ประจำปีงบประมาณ 2561) (Industrial Research and Technology Capacity Development, IRTC)


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่        

(ประจำปีงบประมาณ 2561)

(Industrial Research and Technology Capacity Development, IRTC)

 

          เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดการพัฒนาการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ

         

 

คุณสมบัติของผู้ขอทุน

เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ทั้งนี้โครงการต้องมีภาคเอกชนเข้าร่วม

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มการผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

 

งบประมาณ

·       อุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 50% ของมูลค่าโครงการ

 ไม่เกิน 400,000 /โครงการ

·       เอกชนต้องร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (in-cash) และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind) ไม่ต่ำกว่า 50% ของมูลค่าโครงการ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณเอมอร  สารเถื่อนแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

(Lower Northern Science Park Naresuan University) 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05 5596 8726 โทรสาร 05 596 8724

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ aemorns9@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2560