ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
......................................................................................
 
      ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บัดนี้การเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ตามลำดับ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
 
     อันดับ  1               นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี           
     สำรองอันดับ 1      นายมงคล คงสุข
 
 
ประกาศ ณ วันที่   24  มีนาคม  พ.ศ.2560
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2560