ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

 ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

......................................................................................

 

                   ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บัดนี้การเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

                            

1.       นายฐากูร              เข็มปัญญา

2.       นางสาวธิราลักษณ์    จันทร์ดี

3.       นางสาวภัทรพร       เพ็ชรเกิด

4.       นางสาวดลฤดี         โพธิ์พา

5.       นางสาวณัฐกานต์     มีจอ

6.       นายมงคล              คงสุข

7.       นางสาวธนพร         ว่องวิการณ์

8.       นายธนากร            เจิมปลั่ง

9.       นางสาวณัฐกฤตา     เทียนหลง

10.   นางสาวอรอนงค์      คำมี

11.   นางสาวณัฐพร        นาคเกิด

12.   นางสาวณัฐพร        แตงอ่อน

13.   นางสาวปวีญานันท์   นวลหลง

14.   นางสาวปิยธิดา       บำรุงศรี

15.   นางสาวปิยลักษณ์     ชินคำ

                   สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(สอบข้อเขียน) ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น.และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน ซี ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทาง Website: http://scipark.nu.ac.th

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   17  มีนาคม  พ.ศ.2560

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก) 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2560