ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560”


           มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยนวัตกรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้มีส่วนในการนำงานวิจัยและผลผลิตจากนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการทั้งการบริหาร การจัดการและการเรียนการสอน ด้วยความสำคัญดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระตุ้นให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรมผ่านการทำผลงานค้นคว้าก่อนจะสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร โครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” สามารถส่งใบสมัครและรายละเอียดให้กับหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน2560

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

รวมถึงข้อมูลแนวทางการพิจารณาผลงานได้ที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2560