ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

 

 

 ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

-----------------------------------------------

                  

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 

               ๑. คุณสมบัติทั่วไป

               ๑.๑  เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

               ๑.๒  มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

               ๑.๓  มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

               ๑.๔  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

               ๑.๕  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

               ๑.๖  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

               ๑.๗ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสรุปเหตุผล

               ๑.๘ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทั่วไป โดยสามารถควบคุมการจัดงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานจัดระบบงาน จัดพิมพ์เอกสาร และแจกจ่ายเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมจัดทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ภายในหรือภายนอกหน่วยงานได้

               ๒.หลักฐานการสมัคร

               ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครเข้าทำงานตามแบบทางราชการ ดังนี้

               ๒.๑  ใบสมัคร (กรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน)

               ๒.๒  ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบ Transcript จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒.๓  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

               ๒.๔   สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒.๕   สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒.๖   ใบรับรองแพทย์

               ๓. อัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี ๑๗,๕๒๐ บาท

               ๔. สัญญาจ้างเป็นรายปี และการต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

               ๕. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เลยหลังจากสัมภาษณ์ผ่านแล้ว

               ๖. หลักสูตรการสอบ

               ๖.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนน ๑๐๐ คะแนน

               ๖.๒  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนน ๑๐๐ คะแนน

               ๗. การพิจารณาคัดเลือก    ผู้สอบจะต้องเป็นผู้สอบให้ครบหลักสูตรทุกภาค และแต่ละภาคจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

               ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ  ในวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

               ๙. กำหนด วัน เวลา การสอบคัดเลือก

               ๙.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ในวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น ๑ โซน บี ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

               ๙.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐  และสามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูประกาศได้ที่ Website: http://scipark.nu.ac.th

                ๑๐. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ –๑๖มีนาคม  ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น ๑ โซน บี สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๙๖๘๗๒๕ ถึง ๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก) 

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560