ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-----------------------------------------------
 
    ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐ นั้น
    ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์ขอยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก)  
รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
-----------------------------------------------
ตามเอกสารแนบ
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 2560