ข่าวประชาสัมพันธ์ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร ผนึกกำลัง สวทน. FoSTAT และ บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหารสมุนไพร


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร หรือ Healthy - Functional Food from Herbs”ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญของ ประโยชน์จากสมุนไพร จึงได้ร่วมมือกับ สวทน. FoSTAT และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร หรือ Healthy - Functional Food from Herbs” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Food Innopolis Academy ๒๐๑๖ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหารสมุนไพร และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะทางในด้านอุตสาหกรรมอาหารและมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจได้แก่ การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านการอุตสาหกรรมด้านการอาหารและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น

·       Chari Prof. Dr. Zhi - Hong jiang บรรยายในหัวข้อ A Review of Herbal Extraction & Workshop on Herbal Extraction

·       Assoc. Prof. Dr. Li – Ping Bai บรรยายในหัวข้อ Workshop on Herbal Extraction

·       Ms. Qiong Meng บรรยายในหัวข้อ Workshop on Herbal Extraction

·       Dr. Supawadee Parhira บรรยายในหัวข้อ Workshop on Herbal Extraction

·       Dr. Supawan Pongpattanawut บรรยายในหัวข้อ Workshop on Herbal Extraction

·       Asst. Prof. Dr. Soravoot Rujivipat บรรยายในหัวข้อ A Review and workshop on formulation

·       Dr. Jareer Mansour Abu-Ali บรรยายในหัวข้อ Innovation in On Non-thermal Processing & Driving Innovation to Capitalize on Emerging Technologies

·       Asst. prof. Dr. Puntarika Ratanatriwong บรรยายในหัวข้อ Innovation in On Non-thermal Processing & Driving Innovation to Capitalize on Emerging Technologies

ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหารให้กับผู้เข้ารับการอบรมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบ นักวิชาการ หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและฟังบรรยาย โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท รับเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้น ภายในงานจะมีอาหารให้รับประทานฟรีทั้ง ๓ วัน 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๖๘๗๒๘ E-mail: sci.park@nu.ac.th

นายศิชน เทิ้งบ้านคลอง :เขียนข่าว

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559