ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนลูกจ้างรายวันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนลูกจ้างรายวันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน  บัดนี้การเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง โซน บี อาคารมหาธรรมราชา    มีรายชื่อต่อไปนี้

      ๑.นายอรรคเดช            ทองคำขาว

     อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ทาง Website: http://scipark.nu.ac.th

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๔   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2559