ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญนิสิต มน.ประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2016 (Idea to Product Contest)


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (อวน.) ขอเชิญ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร “NU i2P Contest 2016 (Idea to Product Contest)” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นิสิต ทำการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับนิสิตในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป  

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อคัดเลือกทีมนิสิตเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป และเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อ นางสาวภิญญาดา พรมสีนอง โทร  055-968-720 E-mail : sciencepark@nu.ac.th
เอกสารดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2559