1. การแก้ไขปัญหา โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์
      2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งออก โดยการบ่มเพาะเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
      3. การพัฒนานวัตกรรม การสร้างเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีศักยภาพที่แข็งขันได้ในระดับสากลโดยการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างศักยภาพ
      4. ความร่วมมือทางการวิจัยหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัยภายในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง และภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

      1. Troubleshooting by brining science and technology expertise and knowledge to help further development of products.
      2. To do research and to improve product development for small and medium enterprises (SME) and community enterprises to develop higher value new products and to increase the competitiveness for exporting into the market places by technological incubation and transfer.
      3. Developing innovative and building the technology for self-sustainment and having potential to be active at the international level by collaborating with both academic sectors and public companies and to develop new technologies to its potential.
      4. Collaborating the research and knowledge transfer in science and technology between the researchers, industries, businesses and community enterprises within the lower north region.


       1. มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยั่งยืน
      2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาทำความร่วมมือและใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
      3. มีผลการวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรมที่เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
      4. มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
      5. สามารถรองรับและพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

       1. Have international standards in infrastructure and management for developing the abilities of industrial entrepreneurs by using science and technology and sustainable innovation.
      2. Cooperation between academic and public sectors in continuously using the services of the Lower North Science Park.
      3. To have research results, development or innovation in order to enhance the competitiveness in the market place and have economic and social development for practical uses.
      4. Contributing to promote Thailand’s industrial competitiveness by using science and technology and innovation.
      5. Supporting researchers in science, technology and innovation.


      วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังต่อไปนี้
      1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคเหนือตอนล่าง
      2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) การให้บริการทางวิชาการ ในการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ
      3. เป็นศูนย์กลางการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (technology commercialization) รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจได้

      The main objectives of the Lower North Science Park, Naresuan University, are as followed;
      1. To be the centre link in the research and development of science and technology of the Lower North.
      2. To be a centre that transfers technologies in science and technology and to service the academic knowledge to transfer entrepreneurs for enhancing their abilities.
      3. To be the centre that brings commercialization of research results to develop the technology to be more oriented towards business.


Features/characteristics should be

      1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเสริมสร้างระบบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากล
      2. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เชื่อมโยงกับแหล่งทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
      3. เป็นแหล่งข้อมูล ศูนย์การให้บริการที่ส่งเสริมและรองรับกิจกรรมการวิจัยครบวงจรเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
      4. ภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ประสบความสำเร็จในพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
      5. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพและสนับสนุนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

      1. To have infrastructure to strengthen the research, development and innovation of science and technology to a international standard.
      2. To have good management, transparent and accountable systems to form the link between funders and stakeholders effectively.
      3. To be a data resource centre, service centre that promotes and supports research activities entirely in research and development, technology and innovation.
      4. To allow the industrial sector, access to the services of the Lower North Science Park, in the development of processes and products including business operations.
      5. Staffs are committed to creating jobs and supporting the development of industries