เอกสารดาวน์โหลด


  แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
     -  1. แบบฟอร์ม แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี_2558
     -  2. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการ สส002-2(1)_2558
     -  3. แบบ สส.002-2(2)_2558
     -  4. แบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ_2558
     -  5. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณงบอุดหนุน_2558
     -  6. ชี้แจง(เครื่องมือการประเมินผลโครงการคลินิกฯ_58)
     -  7. เครื่องมือประเมินผล_(แบบใบสมัครอบรม)_58
     -  8. เครื่องมือประเมินผล_(แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที)_58
     -  9. เครื่องมือประเมินผล_(แบบติดตามประเมินผล)_58
     -  10. แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์_58
     -  11. คู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 58
ดาวน์โหลดทั้งหมด