ปฏิทินกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

Calendar of the Lower North Science Park.